MS Industry

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

(валидни само за „МС ИНДЪСТРИ” ЕООД, наричано по-долу „МС”)

Валидно: 01.12.2023

I. Основни условия

1. Дефиниции

1.1. Тези „Общи условия за доставки и услуги“ се наричат по-долу „УСЛОВИЯ“.

1.2. „ПРОДАВАЧ“ е „МС ИНДЪСТРИ“ ЕООД.

1.3. „ДОСТАВКИ“ са всички доставки – включително и частични доставки – от ПРОДАВАЧ до КУПУВАЧ.

1.4. „ДОГОВОР“ е писменото споразумение между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА, включително всички приложения в писмена форма, както е договорено тук, които се отнасят до съдържанието и изпълнението на ДОСТАВКИТЕ.

1.5 „ПРИЕМАНЕ“ е процес, при който съответствието на ДОСТАВКИТЕ или на част от тях с ДОГОВОРА е обвързващо за двете страни.

1.6 „КУПУВАЧ“ е дружеството (или негов правоприемник) или лицето (или негов правоприемник), което е направило поръчката за извършване на ДОСТАВКИ от ПРОДАВАЧА.

2. Оферта и сключване на договор

2.1. Всички ДОСТАВКИ се основават на тези УСЛОВИЯ, освен ако не са изменени или допълнени от офертата или ДОГОВОРА. Условията за закупуване или общите условия на КУПУВАЧА, които се различават от тези УСЛОВИЯ, няма да станат неразделна част от ДОГОВОРА, дори ако ПРОДАВАЧЪТ приеме и/или изпълни поръчката без никакви резерви.

2.2. Всички оферти на ПРОДАВАЧА са без ангажименти и не са обвързващи, освен ако не са изрично отбелязани като обвързващи или ако включват конкретен период на приемане. Устните ангажименти преди сключването на ДОГОВОРА не са правно обвързващи.

2.3. Правоотношенията между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА се уреждат единствено от ДОГОВОРА, сключен в писмена форма, включително тези УСЛОВИЯ.

2.4. ДОГОВОРЪТ влиза в сила след получаване на писмено потвърждение на поръчката от ПРОДАВАЧА.
2.5. Решаващо за вида и обхвата на ДОСТАВКИТЕ е писменото потвърждение на поръчката от ПРОДАВАЧА.

2.6. Измененията на ДОГОВОРА, включително тези УСЛОВИЯ, изискват писмената форма, за да влязат в сила. За спазване на писмената форма е достатъчно предаване по телекомуникация, особено по факс или по имейл.

3. КУПУВАЧЪТ ще поеме всички разходи за допълнителни ДОСТАВКИ, които могат да се наложат поради местните условия, свързването на инсталационни части, заповеди, директиви или разпоредби на публични институции, издадени след сключването на ДОГОВОРА, или защото компетентните местни власти тълкуват общоприетите технологични правила по различен начин.

4. Частични доставки са разрешени, доколкото това е разумно за КУПУВАЧА.

5. Ако КУПУВАЧЪТ поиска промени в условията, свързани с изпращането, посочени в ДОГОВОРА или – при липса на уговорка в ДОГОВОРА – на условията, свързани с изпращането, предвидени съгласно стандарта МС, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да отхвърли искането поради неоснователно, в случай че ПРОДАВАЧЪТ приеме исканията за промени, да начисли допълнително възстановяване.

II. Цени и плащания

1. При липса на специално споразумение, цените ще бъдат в сила „франко завод“, с изключение на опаковката и товаренето.

2. При липса на специално споразумение, плащането ще бъде извършено без приспадане по сметката на ПРОДАВАЧА, както следва:

• 40% авансова вноска в рамките на седем календарни дни след получаване на потвърждението на поръчката в офиса на КУПУВАЧА

• остатъчна сума до десет календарни дни след уведомление за готовност за изпращане или приемане. Тази разпоредба относно падежа на остатъчната сума изрично има предимство пред всички други разпоредби относно падежа в тези УСЛОВИЯ.

3. До плащането на покупната цена, дължима съгласно ДОГОВОРА, ПРОДАВАЧЪТ има право на задържане на ДОСТАВКИТЕ. Това важи и за частични доставки, свързани с определени частични плащания.

4. КУПУВАЧЪТ има право да задържи плащанията само ако неговите насрещни искове са неоспорени или са определени като правно ефективни.

III. Време за доставка, забавяне на доставката

1. Срокът за доставка се определя от договореностите на страните по договора. Неговото съответствие от ПРОДАВАЧА предполага, че

а) всички търговски и технически въпроси са изяснени между договорните страни и

б) че КУПУВАЧЪТ е изпълнил всички законови или договорни задължения, наложени на него, като представяне на необходимите официални сертификати или одобрения и

в) КУПУВАЧЪТ е изпълнил задълженията си за плащане по ДОГОВОРА.

При неизпълнение на някое от горепосочените условия, срокът за доставка се удължава съответно.

2. Задължението за спазване на времето за доставка зависи от правилната и навременна доставка от нашите доставчици. ПРОДАВАЧЪТ трябва да уведоми КУПУВАЧА възможно най-скоро за всякакви закъснения, които трябва да възникнат.

3. Ако неспазването на времето за доставка е причинено от непреодолима сила, индустриални конфликти или други събития извън контрола на ПРОДАВАЧА, времето за доставка ще бъде подходящо удължено. ПРОДАВАЧЪТ трябва да уведоми КУПУВАЧА за началото и края на тези обстоятелства при първа възможност.

4. КУПУВАЧЪТ може да се оттегли от ДОГОВОРА, ако изпълнението на част от ДОСТАВКИТЕ, свързани с поръчка, стане невъзможно за ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧЪТ има основателен интерес да откаже частичната доставка. Ако това обстоятелство не е приложимо, КУПУВАЧЪТ заплаща договорната цена, свързана с частичната доставка. Във всички останали отношения се прилагат раздели VII.2 и 3. Ако невъзможността възникне по време на закъснението на КУПУВАЧА за приемане или ако КУПУВАЧЪТ е изцяло или в голяма степен отговорен за посочените обстоятелства, КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави обезщетение за това.

5. Ако ПРОДАВАЧЪТ изпадне в забава и ако КУПУВАЧЪТ претърпи проверими щети от това, КУПУВАЧЪТ има право да поиска обезщетение в размер на 0,5% за всяка пълна седмица закъснение, но не повече от общо 5% от стойността на тази част от цялата доставка, която не може да бъде използвана навреме или съгласно ДОГОВОРА в резултат на посоченото забавяне. Допълнителни рекламации изрично се изключват.

8. Ако ДОСТАВКАТА, поради причини, за които КУПУВАЧЪТ носи отговорност, не се осъществи на договорената дата или по друг начин в рамките на разумен период, определен от ПРОДАВАЧА след неговото уведомление за готовност за изпращане, ПРОДАВАЧЪТ може по свое усмотрение да изпрати ДОСТАВКИТЕ или да ги съхранява за сметка и риск на КУПУВАЧА.

9. Ако ДОСТАВКАТА се забави по причини, за които КУПУВАЧЪТ носи отговорност, КУПУВАЧЪТ поема допълнителните разходи (напр. разходи за съхранение), възникнали в резултат на забавянето. За разходите за съхранение, ПРОДАВАЧАЪТ начислява еднократна компенсация от 0,5% от сумата на фактурата на всеки месец.

IV. Преминаване на риска

1. Рискът за ДОСТАВКИ преминава върху КУПУВАЧА в съответствие с условията за доставка, договорени в ДОГОВОРА (като EXW, FCA, FOB и др.).

2. ПРОДАВАЧАЪТ ще сключи застраховка само за ДОСТАВКИ, които въпреки преминаването на риска все още се съхраняват в помещенията на ПРОДАВАЧА, ако КУПУВАЧЪТ го поиска и авансово покрие разходите, свързани с това.

V. Запазване на правото на собственост

1. ПРОДАВАЧАЪТ запазва правото на собственост върху доставените артикули, докато не бъдат изплатени всички искове на ПРОДАВАЧА срещу КУПУВАЧА по ДОГОВОРА.

2. Докато правото на собственост не е прехвърлено, КУПУВАЧЪТ трябва незабавно да уведоми ПРОДАВАЧА в писмена форма, веднага щом доставените артикули бъдат иззети или по друг начин изложени на намеса на трета страна.

3. Ако КУПУВАЧЪТ действа в противоречие с ДОГОВОРА, по-специално в случай на забавяне на плащането, ПРОДАВАЧЪТ има право, след неуспешно напомняне и оттегляне от ДОГОВОРА, да поиска връщане на доставените артикули и КУПУВАЧЪТ е длъжен да предаде доставените артикули.

4. Молбата за откриване на производство по несъстоятелност, свързана с активите на КУПУВАЧА, дава право на ПРОДАВАЧА да се оттегли от ДОГОВОРА и да изиска незабавно връщане на доставените артикули.

5. КУПУВАЧЪТ има право на препродажба на доставените артикули в нормалния ход на дейността. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да не събира вземанията си, докато

• КУПУВАЧЪТ надлежно изпълнява задълженията си за плащане или

• правомощието за събиране не е отнето или

• не е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на имуществото на КУПУВАЧА.

VI. Гаранция и искове за дефекти

ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност за материални дефекти и дефекти на правото на собственост, с изключение на по-нататъшни искове – предмет на различна разпоредба в раздел VII – както следва:
1. Материални дефекти

1.1. ПРОДАВАЧЪТ не поема отговорност в следните случаи:

• Неподходяща или неправилна употреба, неправилно сглобяване или пускане в експлоатация от КУПУВАЧА или трети страни, естествено износване, погрешно или небрежно боравене, неправилна поддръжка, неподходяща работна среда, недостатъчни строителни работи, неподходяща строителна площадка, химически, електрохимични или електрически влияния – освен ако ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност за такива обстоятелства.

• Консумативите и износващите се части се изключват от всякаква гаранция.

1.2. ПРОДАВАЧЪТ не гарантира, че ДОСТАВКИТЕ са подходящи за предвидената цел или отговарят на изискванията и напреженията, предвидени от КУПУВАЧА, в случай че данните на КУПУВАЧА са непотвърдени, непълни или грешни.

1.3. КУПУВАЧЪТ ще инспектира внимателно ДОСТАВКИТЕ веднага след доставка до КУПУВАЧА или до трета страна, посочена от КУПУВАЧА, или след получаване. Споменатите ДОСТАВКИ ще се считат за одобрени от КУПУВАЧА по отношение на очевидни дефекти или други дефекти, които биха били забележими по време на незабавна доставка, освен ако ПРОДАВАЧЪТ не получи писмено известие за дефекти в рамките на три календарни дни след доставката.

1.4. ДОСТАВКИ, които се оказват неадекватни поради обстоятелство, възникнало преди преминаването на риска, по преценка на ПРОДАВАЧА ще бъдат преработени от ПРОДАВАЧА или заменени с ДОСТАВКИ без дефекти по споразумение.

1.5. Доколкото рекламацията се окаже основателна, ПРОДАВАЧЪТ ще поеме преките разходи за преработката или доставката на замяна, включително разходите за доставка.

1.6. Независимо от правното основание, задължението на ПРОДАВАЧА да компенсира щети поради дефект на ДОСТАВКАТА е ограничено до максимум 100% от стойността на поръчката.

1.7. В рамките на законовите разпоредби КУПУВАЧЪТ има право да се откаже от ДОГОВОРА, ако – като се вземат предвид законовите изключения – ПРОДАВАЧЪТ не спази подходящ гратисен период, определен за преработка или доставка на замяна на материален дефект. Ако съществува само незначителен дефект, КУПУВАЧЪТ има право само да намали договорната цена. Във всички останали отношения правото на намаляване на договорната цена се изключва.

1.8. Ако КУПУВАЧЪТ или трета страна извърши неправилна преработка, ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за произтичащите от това последствия. Същото важи и за всички промени в доставените артикули, извършени без предварителното одобрение на ПРОДАВАЧА.

1.9. Допълнителни претенции се основават изключително на раздели VII. 2 и 3 от тези УСЛОВИЯ.

VII. Отговорност на ПРОДАВАЧА, изключване на отговорност

1. Когато в резултат на виновно пропуснати или погрешни предложения или консултации, преди или след сключване на ДОГОВОРА, или в резултат на виновни нарушения на други договорни допълнителни задължения, по-специално в случай на грешни инструкции за експлоатация и поддръжка на доставения артикули, за които ПРОДАВАЧЪТ е отговорен, КУПУВАЧЪТ не може да използва ДОСТАВКИТЕ в съответствие с ДОГОВОРА, разпоредбите в раздели VI и VII.2 и 3 се прилагат, като всички допълнителни искове на КУПУВАЧА се изключват.

2. За щети, които не са възникнали в самите доставени артикули, като загуба на производство, загуба на печалба, щети на трети страни, разходи за престой, загуба на употреба, загуба на поръчки, увеличени разходи за работа, поддръжка или персонал или непреки разходи и/или последващи щети от какъвто и да е вид, ПРОДАВАЧЪТ, независимо от законовите причини, носи отговорност само

а. при умишлен умисъл

б. при груба небрежност от страна на законни представители или изпълнителни служители

в. в случай на дефекти, които ПРОДАВАЧЪТ злонамерено е укрил

г. при липса на гарантирано качество.

3. За имуществени щети и парични загуби, причинени от виновно нарушение на съществени договорни задължения, ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност и в случай на лека небрежност от страна на заместващите го агенти, но ограничена до разумно предвидимите щети, типични за ДОГОВОР. Допълнителни искове се изключват. Съществени договорни задължения са такива, чието изпълнение характеризира ДОГОВОРА и на чието изпълнение КУПУВАЧЪТ може да разчита.

VIII. Давност

Всички искове от страна на КУПУВАЧА, независимо от законовото основание, се погасяват по давност след 12 месеца от въвеждане в експлоатация, но максимум 18 месеца след доставката.

IX. Клауза за разделимост, приложимо право, място на изпълнение и място на юрисдикция

1. Ако някоя от разпоредбите е или стане неефективна или неприложима, останалите разпоредби остават в пълна сила и действие. Страните по настоящото споразумение се задължават да заменят неефективната или неприложима разпоредба с ефективна разпоредба, която е най-близка до съдържанието и икономическата цел на неефективната разпоредба.

2. Всички правоотношения между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА се уреждат изключително от законите на Република България с изключение на разпоредбите на международното частно право (МЧП) и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CSIG).

3. Мястото на изпълнение за ДОСТАВКИ и плащания (включително чекове и менителници), както и мястото на юрисдикция за всички спорове, които могат да възникнат между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА от ДОГОВОРА, е мястото на централния офис на ПРОДАВАЧА в София / България. ПРОДАВАЧЪТ също има право да заведе дело срещу КУПУВАЧА в мястото на дейност на КУПУВАЧА.

Забележка:

ПРОДАВАЧЪТ ще обработва всички лични данни на КУПУВАЧА изключително в съответствие с GDPR на ЕС.